اخبار

Feed Link JS News

نشست تخصصی کیت ها و تجهیزات آزمایشگاهی استاندارد، چالش ها و...

نشستتخصصیکیتهاوتجهیزاتآزمایشگاهیاستاندارد،چالشهاوراهکارهایساماندهیبرگز...

ایستگاه سلامت در دانشگاه تهران راه اندازی می شود

تهران- ایرنا- ایستگاه سلامت با هدف افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به...

پایان هفته سلامت، آغاز کارزار «هر خانه، یک پایگاه سلامت »

پایانهفتهسلامت،آغازکارزار«هرخانه،یکپایگاهسلامت» دکترسعیدنمکیوزیربهداشت...

استاندار همدان: توجه به سرمایه اجتماعی دستاورد مهم دولت است

همدان- ایرنا- استاندار همدان گفت: توجه به سرمایه های اجتماعی از...

جمعیت ایران تا 30 سال آینده با سونامی سالمندی مواجه می شود

تهران - ایرنا- معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت:...

35 هزار مددجوی کمیته امداد کرمان دفتر بیمه سلامت دریافت کردند

کرمان - ایرنا - مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان گفت: 35 هزار مددجوی...

مالاریا با شاخص های توسعه نیافتگی همراه بوده است، اما به مرحله حذف...

نایبرییسکمیسیونبهداشتمجلسدرهمایشروزجهانیمالاریامالاریاباشاخصهایتوسعهنی...

مردم شاهرود نزدیک به سه میلیارد ریال به سیلزدگان کمک کردند

شاهرود - ایرنا - رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شاهرود گفت : مردم...

تاکید بر نقش و اهمیت جایگاه پرستاران در پیشگیری از بیماری های قلب و...

تاکیدبرنقشواهمیتجایگاهپرستاراندرپیشگیریازبیماریهایقلبوعروق۹درصدازجمعیت...

5 دهه پیش یک سوم جمعیت ایران به بیماری مالاریا مبتلا بودند اما...

معاونبهداشتوزارتبهداشتدرهمایشروزجهانیمالاریادههپیشیکسومجمعیتایرانبهبیم...

همایش روز جهانی مالاریا در چابهار آغاز بکار کرد

چابهار- ایرنا- همایش روز جهانی مالاریا با هدف تبیین موفقیت ها در...

حذف مالاریا در کشور نه یک هدف بهداشتی بلکه یکی از اهداف توسعه کشور...

حذفمالاریادرکشورنهیکهدفبهداشتیبلکهیکیازاهدافتوسعهکشورومنطقهاست رییسمرک...

سالانه 10 هزار حیوان گزیدگی در مازندران گزارش می شود

ساری-ایرنا- رئیس مرکز بهداشت مازندران گفت: به طور میانگین سالانه...

ایران در آستانه حذف مالاریا است/ تداوم پشتیبانی فنی سازمان بهداشت...

نمایندهسازمانجهانیبهداشتدرایراندرهمایشروزجهانیمالاریاایراندرآستانهحذفم...

پویش ملی «بهار همدلی»، هوشمندی نهادهای دانشجویی وزارت بهداشت را...

پویشملی«بهارهمدلی»،هوشمندینهادهایدانشجوییوزارتبهداشترانشانمی‌دهدپیوستن...

بیش از 3 هزار خانوار روستایی در نقده بیمه هستند

ارومیه - ایرنا - فرماندار نقده گفت: سه هزار و 95 خانوار این...

بهره مندی بیش از 100هزار نفر از خدمات آزمایشگاهی / تجهیز 8 میلیارد...

معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیسبزوارعنوانکردبهرهمندیبیشازهزارنفرازخدماتآز...

سرطان، تغذیه و مرگ و میر در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج- ایرنا- پیشرفت علم و تکنولوژی همواره به بشر کمک کرده است در...

60 درصد فوتی های سوانح رانندگی در زنجان سرنشینان هستند

زنجان - ایرنا - مدیرکل پزشکی قانونی استان زنجان گفت: طی سال گذشته...

نخستین کارگاه آموزشی انبارداری در هیات امنای صرفه جویی ارزی برگزار شد

بهمناسبتهفتهسلامت؛نخستینکارگاهآموزشیانبارداریدرهیاتامنایصرفهجوییارزیبر...


 

 

© تمامی حقوق این سایت برای شفاگاه محفوظ است.

بانک تجربه مفید - آدرس درمانگاه و مطب - گیاهان دارویی 

طراحی وب سایت