راهنماي ثبت نام و دریافت نام کاربري و رمز عبور از درگاه بهین یاب

کاربر گرامی براي دریافت نام کاربري ورمز عبور درگاه اطلاعات و خدمات صنعت، معدن وتجارت (بهین باب )، ابتدا
مراجعه کرده ودر روي قسمت مربوط به "ورود" کلیک می نمائید www.behinyab.ir به سایت درگاه به نشانی
تا پنجره مربوط طبق شکل ذیل باز گردد.


 

سپس در پنجره باز شده برروي قسمت" براي دریافت نام کاربري ورمز عبور عضو شوید" کلیک نمائید تا وارد قسمت
مربوطه گردید، بیاد داشته باشید براي انجام عملیات هاي مختلف شما نیاز به ایجاد حساب کاربري خواهید داشت به
همین منظور بعد از وارد شدن به صفحه حساب کاربري متمرکز مطابق با تصویر زیر می بایست اقدام به ایجاد
حساب کاربري خود نمایید.


 

قبل از ورود اطلاعات در فرم هاي مربوط به حساب کاربري متمرکز دقت به چند نکته ضروري می باشد. متقاضی در
ایجاد حساب کاربري براي خود باید توجه داشته باشد که این حساب براي چه اقداماتی کاربرد دارد تا بتواند حساب
کاربري با سطح لازم جهت رفع نیازهاي خود را ایجاد کند
حساب کاربري داراي دو سطح می باشد:
سطح اول
این کاربري شامل یک فرم می باشد که بعد از کلیک بر روي زبانه "دریافت نام کاربري ورمز" به نمایش در می آید.
با تکمیل اطلاعات این فرم متقاضی داراي حساب کاربري سطح اول خواهد شد.
با این حساب کاربري (سطح اول) متقاضی دسترسی هاي اولیه در وبگاه هاي بهین یاب، درگاه ستاد تحول، سامانه
برنامه ریزي راهبردي صنعت، معدن و تجارت و ...را در اختیار خواهد داشت.
ضمنا با همین حساب کاربري(سطح اول)قابلیت هاي اولیه مانند پیشنهاد موضوع یا طرح سرمایه گذاري را در وبگاه
بهین یاب خواهید داشت.
سپس قسمتهاي مربوط به نام کاربري ورمز را به ترتیب از بالا به پاپین پر می نمائید سوالاتی که با ستاره قرمز
مشخص گردیده اند باید حتما پر گردند.
نام،نام خانوادگی مدیر عامل را وارد کرده و نوع تابعیت ایرانی یا غیر ایرانی را اعلام می نمائیم .در صورتیکه مدیر
عامل ایرانی باشد شماره ملی و در غیر اینصورت شماره روادید را وارد نموده و در قسمت شماره شناسنامه براي غیر
ایرانی ها شماره پاسپورت را وارد می نمائید.نام پدر،تاریخ تولد،شماره تلفن همراه،پست الکترونیکی را وارد نموده و
فایل مربوط به تصویر پشت وروي کارت ملی براي اتباع ایرانی و تصویر روادید براي اتباع غیر ایرانی را که توسط
برنامه هاي فشرده سازي به فایل فشرده شده با پسوند زیپ تبدیل شده اند را با حداکثر حجم 2 مگابایت با فشردن
از رایانه خود مسیر دهی کرده و بارگذاري می نمائیم. browse دکمه
در صورت عضویت در نظام مهندسی معدن با انتخاب بلی در قسمت مربوطه استان،رسته و پایه خود را وارد نمائید.
نام کاربري و رمز عبور خود را به دقت وارد نموده و در قسمت مربوطه جهت امنیت بالا رمز عبور را مجددا وارد
نموده و دکمه تائید را بزنید.
با دریافت نام کاربري و رمز از قابلیت هاي اولیه (مانند پیشنهاد موضوع یا طرح سرمایه گذاري در بهین یاب )
برخوردار می شوید، براي ثبت درخواست (مانند دریافت کدرهگیري یا جواز تاسیس) باید اطلاعات عمومی بنگاه را
نیز تکمیل کنید.
براي ثبت درخواست جواز تاسیس پرکردن اطلاعات عمومی بنگاه ضروري است. زمانی ثبت اطلاعات شما کامل می
شود که افراد حقیقی هر دو نوار مشخصات بنگاه و مشخصات دفتر و افراد حقوقی مشخصات بنگاه، مشخصات دفتر و
مشخصات مدیرعامل را کامل نموده باشند.
سطح دوم
بعد ار ثبت قسمت مربوط به " نام کاربري ورمز" بر اي ثبت نام در سطح دوم روي قسمت مربوط به "اطلاعات
عمومی بنگاه" کلیک نمائید.
سطح دوم این کاربري شامل هفت فرم می باشد که بعد از زدن کلیک بر روي زبانه اطلاعات عمومی بنگاه به نمایش
در می آید.


 


1. مشخصات بنگاه
2. مشخصات مدیرعامل/مدیر واحد
3. نام تجاري
4. دفتر
5. اطلاعات بانکی
6. مشخصات هیات مدیره
7. مشخصات نمایندگی ها
مشخصات بنگاه
در این فرم مشخصات بنگاه توسط متقاضی وارد می گردد که در انتهاي این فرم می بایست کلید تاییدکلیک شود .
ابتدا نوع بنگاه را از جهت حقوقی یا حقیقی بودن انتخاب می نمائیدتا قسمت مربوطه در زیر جهت تکمیل نمایان
شود.


 


نکته:دقت نمائید در صورت انتخاب حقوقی نوع بنگاه مشخصات شرکت که شامل "نوع شخص حقوقی، شماره ثبت ،
تاریخ ثبت، استان محل ثبت، شهر محل ثبت، شناسه ملی (شخص حقوقی) ، بصورت کامل تکمیل گردیده و آگهی
تاسیس و آخرین تغییرات بارگذاري نمائید.


 


بعد از تکمیل مشخصات مالک دکمه ثبت را میزنید تا مشخصات مالک در جدول پائین نشان داده شده وسپس
دکمه تائید را زده و به گام بعد می روید.
نکته: در صورت انتخاب حقیقی نوع بنگاه دقت شود در قسمت نام مالک/مالکین فقط نام یک نفر به عنوان مالک
حقیقی ذکر گردد.
تذکر بسیار مهم: در صورت وجود چندین مالک براي بنگاه باید مالکین در سازمان اسناد املاك کشور شرکت خود را
ثبت نموده و در درگاه بهین یاب بصورت حقوقی ثبت نام نمایند.
دقت نمائیداز ثبت نام بصورت بنگاه حقیقی با چندین مالک جدا خودداري گردد.
مشخصات مدیرعامل/ مدیرواحد
در این قسمت مشخصات مربوط به مدیر واحد یا مدیرعامل را وارد می نماییم و در انتهاي کلید تایید را کلیک می
نماییم.


 


نام تجاري
در این فرم نیز مشخصات خواسته شده در خصوص نام تجاري واحد را تکمیل و کلید تایید را کلیک می نماییم.


 


دفتر
در انتها مشخصات مربوط به دفتر را تکمیل و کلید تایید را کلیک می نماییم تا حساب کاربري سطح دوم خود را
دریافت نماییم.


 


با این حساب کاربري (سطح دوم) متقاضی دسترسی هاي لازم جهت انجام عملیات ثبت و استفاده از طرح هاي
موجود در این وبگاه را در اختیار خواهد داشت.
اطلاعات بانکی
در این قسمت اطلاعات بانکی شرکت یا شخص حقیقی را ثبت نموده و دکمه تائید را بزنید.


 


مشخصات هیات مدیره
در این قسمت مشخصات هیات مدیره را بترتیب وارد نموده و دکمه ثبت را بزنید تا مشخصات بترتیب در جدول
پائین درج گردد.


 


مشخصات نمایندگی ها
در این قسمت مشخصات نمایندگیها را وارد نموده وثبت نمائید.بعد از ثبت مشخصات نمایندگیها در جدول پائین
نمایش داده خواهد شد.
خاطر نشان می گردد مشخصات نمایندگی ها قابل ویرایش و حذف می باشد.


 


نکته : براي ثبت درخواست جواز تاسیس پرکردن اطلاعات عمومی بنگاه ضروري است . زمانی ثبت اطلاعات شما
کامل می شود که افراد حقیقی هر دو نوار مشخصات بنگاه و مشخصات دفتر و افراد حقوقی مشخصات بنگاه،
مشخصات دفتر و مشخصات مدیرعامل را کامل نموده باشند.
نکته: جهت جلوگیري از بروز مشکلات بعدي نیاز است فای لها بصورت دقیق وصحیح تکمیل گردیده و جهت
پیگیریهاي بعدي حتما نگهداري گردد چراکه حفظ نام کاربري و رمز عبور براي مراجعه مجدد به سایت بهین یاب
براي ثبت نام در همه مراحل بعدي(ثبت نام جواز تاسیس،تمدید جوازو ...)و پیگیري کارهاي انجام گرفته توسط
کارمندان سازمان صنعت،معدن وتجارت از طریق درگاه بهین یاب ضروري می باشد.
نکته: در ورود شماره کارت ملی دقت گردد شماره مربوط به مدیر عامل وارد شود وفقط یکبار ثبت نام گردد چرا که
در صورت ثبت نام با شماره ملی هاي مختلف براي یک شرکت یا شخص حقیقی خاص بعدا در مراجعه به سازمان
صنعت،معدن و تجارت مشکلات عدیده اي همچون تکراري بودن نام کاربري در سامانه هماهنگ و... رخ خواهد داد.+ 1
مخالفم - 0

این نوشته را به اشتراک بگذارید

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید


 

 

© تمامی حقوق این سایت برای شفاگاه محفوظ است.

بانک تجربه مفید - آدرس درمانگاه و مطب - گیاهان دارویی 

طراحی وب سایت