روند ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران امام رضا(ع) بررسی و ارزیابی شد

روندارائهخدماتبهداشتیودرمانیبهزائرانامامرضاعبررسیوارزیابیشد

 

 

معاونکلوزارتبهداشتدردومینروزسفرشبهمشهدمقدسروندارائهخدماتبهداشتیودرمانیبهزائرانامامرضاعراموردبررسیوارزیابیقرارداد

 

بهگزارشوبدا،دکترایرجحریرچی،معاونکلوزارتبهداشتدردومینروزازسفرشبهخراسانرضویازدارالشفایحرمامامرضاعوپایگاههایاورژانساطرافحرمرضویبازدیدکردودرمیانجمععظیمعزادارانحضرتعلیابنموسیالرضاعکهباپایپیادهعازمحرممطهربودند،حضوریافت

 

مدیرحوادثوفوریتهایپزشکیدانشگاهعلومپزشکیمشهدنیزدرحاشیهاینبازدیدگفتاورژانس۱۱۵خراسانرضویمتشکلازششدانشگاهودانشکدهعلومپزشکیمشهد،سبزوار،نیشابور،تربتحیدریه،تربتجاموگناباددرروزهایپایانیماهصفرباتمامیامکاناتدرحالخدماترسانیبهزائرانامامرضاعهستند

 

دکتروفایینژادخاطرنشانکرددراینمدت۲۱۸پایگاهاورژانس۱۱۵جادهایوشهریبههمراه۲۴۴آمبولانس،چهاربالگرد،پنجاتوبوسآمبولانسوسهموتورآمبولانسبهزائرانومجاورانبارگاهمنورحضرتعلیابنموسیالرضاعخدماتارائهکردند

ویافزودهمچنینپایگاههایاورژانس۱۱۵دراطرافحرمرضویباهمکاریدارالشفایحضرترضاعوپدافندغیرعاملآستانقدسرضویدرچهارمحورحرمرضویو۲۸نقطهبااستقرار۲۸دستگاهآمبولانس،سهموتورویکاتوبوسآمبولانسبهارائهخدماتفوریتهایپزشکیمشغولهستند

 

 معاونکلوزارتبهداشتهمچنینباحضوردربسیججامعهپزشکیضمنقدردانیازتلاشهایانجامشدهدرارائهخدماتبهزائران،اظهارداشتتیمهایبهداشتیودرمانیبهصورتشبانهروزیدرمحلهایاسکانزائرانومراکزدرمانیوبهداشتیآمادهخدماترسانیبهزائرانهستند

 

رییسبسیچجامعهپزشکیخراسانرضوینیزدرحاشیهاینبازدیدگفتدردههپایانیماهصفر۳۳مرکزبهداشتیودرمانیدرسطحشهروورودی‌هایمشهدبرایخدمترسانیبهزائرانپیادهبرپاشدهاست

 

دکترهادیجلالیبابیاناینکهعمدهزائرینپیادهدرمدارسوحسینیه‌هامستقرمی‌شوند،خاطرنشانکردتأمینکاملدارو،تجهیزاتپزشکیونیرویانسانیاین۳۳مرکزبهداشتیبرعهدهستادهماهنگیسلامتمستقردرسازمانبسیججامعهپزشکیاست

 

ویگفتستادهماهنگیسلامتزائرینپیادهمتشکلازسازمانبسیججامعهپزشکی،دانشگاهعلومپزشکیمشهد،سازماننظامپرستاریمشهد،دانشگاهآزاداسلامیمشهد،مدیریتتامیناجتماعیخراسانرضویوبهداریشهرداریمشهداست

پنجشنبه١٧آبان١٣٩٧١٥١٠شمارهخبر١٨٣٣٤٠تعدادنمايش+ 0
مخالفم - 0

منبع: http://www.behdasht.gov.ir/?siteid=1&pageid=1508&newsview=183340

این نوشته را به اشتراک بگذارید

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید

مدیر سایت شفاگاه


 

 

© تمامی حقوق این سایت برای شفاگاه محفوظ است.

بانک تجربه مفید - آدرس درمانگاه و مطب - گیاهان دارویی 

طراحی وب سایت