وارنیش فلوراید تراپی ۲۵ هزار دانش آموز مقطع دبستان و پیش دبستانی شهرستان شوشتر

وارنیشفلورایدتراپی۲۵هزاردانشآموزمقطعدبستانوپیشدبستانیشهرستانشوشتر

 

 

رییسدانشکدهعلومپزشکیشوشترازآغازطرحوارنیشفلورایدتراپیبرایحدود۲۵هزاردانشآموزمقطعابتداییدرحوزهشهرستانشوشترباهمکاریمعاونتبهداشتدانشکدهوسازمانآموزشوپرورشخبرداد

 

بهگزارشوبدا،دکترفرهادابولنژادیان،رییسدانشکدهعلومپزشکیشوشترگفتپوسیدگیدندانها،شایعترینبیماریمزمندورانکودکیونوجوانیاستکهدرهمهاقشارجامعهمشاهدهمیشودوطرحوارنیشفلورایدیکیازبهترینروشهایپیشگیریازپوسیدگیدندانهابودهکهدرحالاجراست

 

دبیرشورایسلامتوامنیتغذاییشهرستانشوشترگفتبهترینزمانبرایپیشگیریازپوسیدگیدندانهادرسنینکودکیونوجوانیویکیازسریعترینراههایدسترسی،اجرایاینطرحازطریقمدارسومراکزدبستانیوپیشدبستانیاستکهبهاینمنظور،واحدسلامتدهانودندانوواحدآموزشمدارسمعاونتبهداشتدانشکدهعلومپزشکیشوشترباهمکاریسازمانآموزشوپرورشاینشهرستاناینطرحرابرایحدود۲۵هزاردانشآموزمقطعابتداییاجراخواهندکردکهازاینتعدادحدود۲۲هزارنفردانشآموزدبستانوسههزارنفرپیشدبستانیهستند

 

دکترابولنژادیاندرپایانیادآورشدطرحوارنیشفلورایداز۱۵مهرماهسالجاریآغازشدهوتا۱۵دیماهادامهخواهدداشتویکیازدستاوردهایمهموزارتبهداشتوطرحتحولسلامتدرراستایارتقایسلامتدهانودنداناست

پنجشنبه١٧آبان١٣٩٧١٥٢٥شمارهخبر١٨٣٣٤١تعدادنمايش+ 0
مخالفم - 0

منبع: http://www.behdasht.gov.ir/?siteid=1&pageid=1508&newsview=183341

این نوشته را به اشتراک بگذارید

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید

مدیر سایت شفاگاه


 

 

© تمامی حقوق این سایت برای شفاگاه محفوظ است.

بانک تجربه مفید - آدرس درمانگاه و مطب - گیاهان دارویی 

طراحی وب سایت