دومین مورد موفقیت آمیز انجام روش پیشرفته IVF در مرکز درمان ناباروری مولود بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان

دومینموردموفقیتآمیزانجامروشپیشرفتهدرمرکزدرمانناباروریمولودبیمارستانعلیابنابیطالبعزاهدان


بههمتمتخصصانوکارشناساندانشگاهعلومپزشکیزاهداندرمرکزدرمانناباروریمولودبیمارستانعلیابنابیطالبعزاهدان،دومینموردموفقیتآمیزازانجامروشپیشرفتهبهثمرنشست

بهگزارشوبدا،دکترفرحنازفرزانه،فوقتخصصدرمانناباروریدانشگاهعلومپزشکیزاهداندراینخصوصگفتاینبیمارسالهتحتدرمانهایمتعددنازاییدرخارجازاینبیمارستانقرارگرفتهبودوبیشازسالسابقهنازاییثانویهداشت

ویادامهدادخوشبختانهبابهرهگیریازتیمقویوتجهیزاتآزمایشگاهیپیشرفتهدرمرکزدرمانناباروریمولودبیمارستانعلیابنابیطالبعزاهدان،جنینایجادوبهبدنمادرمنتقلشد

دکترفرزانهبااشارهبهاینکهخوشبختانهمراقبتهایبارداریتوسطمادروهمچنینمشاورههایتخصصیدرمرکزدرمانناباروریبهخوبیارائهشدهاست،افزودنوزادباوزنکیلووگرمپسازطیهفتهدورانجنینی،سالمپابهعرصهحیاتگذاشت

ویهمچنینبهانجامروشهایمختلفدرمانناباروریدربیمارستانعلیابنابیطالبعزاهداناشارهکردوگفتخوشبختانهباتوجهبهتیمکاملوحرفهایشاغلدراینمرکز،مواردبارداریموفقیتآمیزبهنسبتتعدادافرادتحتدرمان،قابلتوجهاست

اینفوقتخصصدرمانناباروریافزودنخستیننوزادیکهازطریقشیوهدرمانیدراینبیمارستانمتولدشدهنیز،هماکنون،هفتماهسندارد

دکترمجتبیاسلامیجنینشناسومتخصصتولیدمثلمرکزناباروریمولودبیمارستانعلیابنابیطالبعزاهدانهمدرادامهافزودهرزوجمراجعهکنندهبهمرکزدرمانناباروریمولود،پسازتشکیلپروندهوانجاممعاینهتوسطفوقتخصصهایمرکزوتشخیصعللناباروریتحتدرمانقرارمیگیرند

ویاظهارداشتدرشیوهدرمانکهازآذرماهسالگذشتهدراینمرکزراهاندازیشد،سلولهایجنسیخانموآقادرآزمایشگاهآمادهسازیشدهولقاحآزمایشگاهیانجاموسپسبهبدنخانمطییکعملجراحیسرپاییمنتقلشد

دکتراسلامی بااشارهبهنوزادتازهمتولدشدهازطریقاینعملدرمانیتصریحکردخوشبختانهاستفادهازاینروشبهعنوانیکروشایمنجهتفرزنددارشدن،هماکنونمورداقبالواعتمادخانوادههاینابارورقرارگرفتهاست

دکترمرضیهقاسمیمسئولمرکزدرمانناباروریمولودبیمارستانعلیابنابیطالبعزاهداننیز،گفتدرحالحاضر،بیشازمادرواردسیکلدرمانیباروش شدهاندکهموردازبارداریها،مثبتوموفقیتآمیزبودهاست

ویتصریحکردهمچنینبیشازپروندهبرایزوجیندراینمرکزتشکیلشدهاستکهازجزئیترینتاتخصصیتریندرمانهایناباروریبرایآناندرحالانجاماست

پنجشنبه١٧آبان١٣٩٧١٥٤٥شمارهخبر١٨٣٢٧٥تعدادنمايش+ 0
مخالفم - 0

منبع: http://www.behdasht.gov.ir/?siteid=1&pageid=1508&newsview=183275

این نوشته را به اشتراک بگذارید

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید

مدیر سایت شفاگاه


 

 

© تمامی حقوق این سایت برای شفاگاه محفوظ است.

بانک تجربه مفید - آدرس درمانگاه و مطب - گیاهان دارویی 

طراحی وب سایت