تعامل بیشتر دولت و مجلس به حل مشکلات حوزه سلامت کمک می کند

تعاملبیشتردولتومجلسبهحلمشکلاتحوزهسلامتکمکمیکند


عضوکمیسیونبهداشتودرمانمجلسشورایاسلامیازتحریمها،کمبودتجهیزاتپزشکیوتامینارزموردنیازآنهابهعنواندغدغههایحوزهدارووتجهیزاتپزشکییادکردوگفتادارهکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشتسامانههایمناسبیدراینزمینهداردودرنشستیکهبامسئولاناینحوزهداشتیم،بهصورتشفافاینسامانههابررسیشدند

دکترمحمدحسینقربانیدرگفتگوباخبرنگاروبدابابیاناینمطلباظهارداشتدغدغهنمایندگانمجلسایناستکهکمبودهایتجهیزاتپزشکیچگونهاحصامیشودودردسترسمراکزدرمانیقرارمیگیردوتخصیصارزباتوجهبهتنظیمبودجهبایدچگونهباشدهرقدرتبادلاطلاعاتوتعاملبیندولتومجلسبیشترباشد،مشکلاتکشورنیزباسرعتبیشتریبرطرفمیشود

ویبااشارهبهتصویبکمکمیلیوندلاریازمحلصندوقتوسعهملیبهحوزهسلامت،گفتدغدغهنمایندگانایناستکهسهمدارووتجهیزاتپزشکیازاینمیلیوندلار،مشخصشدهتامشکلاتفعالاناینحوزههابرطرفشود

نمایندهمردمآستانهاشرفیهدرپایانتصریحکردسامانههایخوبیبرایرصدوکنترلبازارتجهیزاتپزشکیدرکشورتوسطوزارتبهداشتطراحیواجرامیشوداگرچهبایدایناقداماتزودترآغازمیشد،اماایناقدام،ارزندهاستوبایدآنرابهفالنیکگرفتولیدرخصوصبحثشفافیتدرتامیندارووتجهیزاتپزشکیوموضوعحمایتازواردکنندگانومصرفکنندگانراهزیادیداریموبهترینمسیردرپیمودناینراه،آزادیاطلاعاتوشفافیتاقتصادیبودهوبهترینحامیحوزهتجهیزاتپزشکیبخشخصوصیاست

پنجشنبه١٧آبان١٣٩٧١٨٤٥شمارهخبر١٨٣٢٨٠تعدادنمايش+ 0
مخالفم - 0

منبع: http://www.behdasht.gov.ir/?siteid=1&pageid=1508&newsview=183280

این نوشته را به اشتراک بگذارید

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید

مدیر سایت شفاگاه


 

 

© تمامی حقوق این سایت برای شفاگاه محفوظ است.

بانک تجربه مفید - آدرس درمانگاه و مطب - گیاهان دارویی 

طراحی وب سایت