پیام تبریک استاد دکتر ایرج فاضل به سرپرست جدید وزارت بهداشت

پیامتبریکاستاددکترایرجفاضلبهسرپرستجدیدوزارتبهداشت

 

استاددکترایرجفاضلدرپیامیانتخابدکترسعیدنمکیرابهعنوانسرپرستوزارتبهداشتتبریکگفت

بهگزارشوبدا،استاددکترفاضلدراینپیام،انتخابدكترسعيدنمكيدربينگزينههايمطرحشدهدرروزهاياخيرراباتوجهبهدانشوسيعايشانبهتنگناهايامورپزشكيمملكتوخوشفكريوقاطعيت،دستپاكيوعشق عميقبهمردم،بهرييسجمهورمحترموملتشريفايرانوجامعهپزشكيتبريكگفت

استاددکترفاضلدرادامهاینپیاماظهارداشتهاستبرایدکترنمکیکهردپايموفقوقابلتقديريدرمسئوليتهايمتعددگذشتهخودترسيمكردهاستازدرگاهخداوندمتعالآرزويتوفيقوموفقيتهرچهبيشترداریم+ 0
مخالفم - 0

منبع: http://www.behdasht.gov.ir/?siteid=1&pageid=1508&newsview=185644

این نوشته را به اشتراک بگذارید

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید

مدیر سایت شفاگاه


 

 

© تمامی حقوق این سایت برای شفاگاه محفوظ است.

بانک تجربه مفید - آدرس درمانگاه و مطب - گیاهان دارویی 

طراحی وب سایت