سیر تحول جایگاه مدیریت پرستاری در چهل سال اخیر

 


معاونتپرستاریوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیبهمناسبتچهلمینسالگردپیروزیانقلاباسلامیدرخصوص،سیرتحولجایگاهمدیریتپرستاریدرچهلسالاخیر،بهينه‌سازيآموزشنيرويانسانيپرستاري،ارتقایسطحعلمینیروهایپرستارانشاغلدرمراکزتابعه،افزايشرضايتمنديومنزلتنيروهایپرستاریوفعالیتهایپژوهشیپرستاری،گزارشیارائهکرد

بهگزارشوبدا،پسازپيروزيانقلابشکوهمنداسلامي،باتشکيلشورايعاليانقلابفرهنگي،تحولاتچشمگيريدرعرصه‌هايمختلفوازجملهپرستاريايجادشدوتاريخچه‌نوینپرستاريباهدفافزایشدسترسیآحادجامعهبهمراقبتهایپرستاریباکیفیتومقرونبهصرفهدرايراناسلاميآغازشد

براساساینگزارش،ازسالبافعاليت،ادارهکلپرستاریومامائیوزارتبهداری،درچهاربخشبهداشتهمگاني،آموزشپرستاري،خدماتبيمارستانهاوبهداشتروانيآغازشدوپسازانقلاباسلامیبخشماماییازادارهکلپرستاریتفکیکشد

درسالجایگاهمدیرکلادارهکلپرستاریجداشدنماماییازپرستاریدروزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیتثبیتشدوسپسجایگاهپرستاریبهمشاوروزیروتاسال۱۳۹۰قائممقاموزیردرامورپرستاریتغییریافتودرسال درساختاروزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیبامصوبهدولت،ادارهکلپرستاریبهمعاونتپرستاریارتقایافتودوادارهکلباعناوینارتقایسلامتوخدماتپرستاریوتوانمندسازیوبهرهورینیرویانسانی،مشتملبرچهارگروهتخصصیوپستکارشناسیایجادشد

همچنینازاهماقداماتاینمعاونتمیتوانبهراهاندازیدورهدکترايپرستاريدرکشوردرسال،تشکیلشورايعاليپرستاريدرسالوتصویبوابلاغآيين‌نامهتاسيسمراکزمشاورهوارائهمراقبتهایپرستاریدرمنزلدرسالوتوسعه،بازنگریوابلاغآییننامهجدیدوساماندهیوگسترشونظارتبرعملکرداینمراکزدرسالونیزتصویبطرحآزمایشیپوششبیمهایآندرشورایعالیبیمهدرسالاشارهکرد

تشکیلخانهپرستارباهدفتحققاهدافعاليهپرستاریازطريقافزايشآگاهيهایصنفی،علمی،اجتماعی،فرهنگیوسياسیاعضادرراستایبرقراریعدالتاجتماعیدرنظامسلامت وبرخورداریهمهآحادجامعهازامکاناتدرمانمناسبدرسال،ازدیگراقداماتاینحوزهدربخشارتقایپژوهشیحوزهپرستاریاست
 
برایمشاهدهعملکردمعاونتپرستاریوزارتبهداشت،رویلینکزیرکلیککنید

دوشنبه٢٢بهمن١٣٩٧٠٩٣٩شمارهخبر١٨٦٧٧٥تعدادنمايش+ 0
مخالفم - 0

منبع: http://www.behdasht.gov.ir/?siteid=1&pageid=1508&newsview=186775

این نوشته را به اشتراک بگذارید

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید

مدیر سایت شفاگاه


 

 

© تمامی حقوق این سایت برای شفاگاه محفوظ است.

بانک تجربه مفید - آدرس درمانگاه و مطب - گیاهان دارویی 

طراحی وب سایت