برگزاری نشست هماهنگی پیشگیری و کنترل بیماری‌ها در مناطق سیل زده کشور

برگزارینشستهماهنگیپیشگیریوکنترلبیماری‌هادرمناطقسیلزدهکشور

نشستهماهنگیمدیریتبحراندربلایاوپیشگیریوکنترلبیماریهادرمناطقآسیبدیدهازسیلدردانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیبرگزارشد

 

بهگزارشوبدا،درایننشستکهمعاونینبهداشتدانشگاههایعلومپزشکیتهران،شهیدبهشتیوایرانحضورداشتند،دکترمحمدمهدیگویا،رییسمرکزمدیریتبیماری‌هایواگیروزارتبهداشتضمنبیانمسائلوچالش‌هایبهوجودآمدهدربرخیاستان‌هایدرگیرسیلاخیر،برلزومآمادگیهرچهبیشتردانشگاههایعلومپزشکیدرسراسرکشورتاکیدکرد

 

ویدانشگاه‌هایعلومپزشکیمستقردرشهرتهرانرابهعنوانقطب‌هایتوانمنددرمدیریتوارائهخدماتدرزمانبحرانهابرشمردوافزودحوزهبهداشتعلاوهبرزمانوقوعبلایا،تامدتهادرگیرپیامدهایبهداشتیناشیازواقعهخواهدبود

 

رییسمرکزمدیریتبیماری‌هایواگیروزارتبهداشت،درادامهبرحفظ آمادگیکاملنیرویانسانیاعمازنیروهایمتخصصدرمدیریت،ارزیابیسریعوارائهخدمتدربلایا،تجهیزاتوملزوماتضروریدراینسهدانشگاهجهتاستفادهدرزمانبحران‌ها،تاکیدکرد

 

درادامهایننشستنیز،دکتردلاوری،دکترعبادیفردآذرودکترعرشی،معاونینبهداشتدانشگاههایعلومپزشکیتهران،ایرانوشهیدبهشتینیزضمنبیانبرخیتجاربکسبشدهدربلایایگذشتهدرکشورازآمادگیکاملدانشگاه‌‎هایخودبرایمدیریتبحران‌هایاحتمالیآتی ونیزکمکبهسایراستان‌هایکشورخبردادند

دوشنبه٢٦فروردين١٣٩٨١٤٢٣شمارهخبر١٨٩٠٢٩تعدادنمايش+ 0
مخالفم - 0

منبع: http://www.behdasht.gov.ir/?siteid=1&pageid=1508&newsview=189029

این نوشته را به اشتراک بگذارید

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید

مدیر سایت شفاگاه


 

 

© تمامی حقوق این سایت برای شفاگاه محفوظ است.

بانک تجربه مفید - آدرس درمانگاه و مطب - گیاهان دارویی 

طراحی وب سایت