موردی از بیماری های واگیر در مناطق سیل زده نداشتیم

موردیازبیماریهایواگیردرمناطقسیلزدهنداشتیم

رییسمرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشتگفتمواردیازبیماریهایواگیرازطریقآبوغذادرمناطقسیلزدهگلستان،لرستانوخوزستانگزارشنشدهاست

بهگزارشوبدا،دکترمحمدمهدیگویابابیاناینمطلبافزودباگرمشدنهواممکناستبیماریهایواگیرشیوعیابدکههمکارانماتلاشمیکنندآبمصرفیسالمرابهدستمردمبرسانند

ویبیانکردشیوعبیماریهایناشیازحشراتکهبهانسانمنتقلمیشودباگرمشدنهوادرمناطقسیلزدهوجودداردوبایدمراقبافزایشسالکوحشراتجوندهباشیم

دکترگویااضافهکردبیشتریننگرانیدرمناطقسیلزده،شیوعبیماریهایواگیرازطریقآبوغذایآلودهاست،برایناساس،مردمسیلزدهباتیمهایبهداشتیودرمانیهمکاریکنندتااینبیماریهاافزایشپیدانکند

ویادامهدادکمکوهمکاریمردمسیلزدهباتیمهایبهداشتیودرمانیمستقردراینمناطقبرایجلوگیریازشیوعبیماریهایواگیربسیارمهماستوبایدباهمکاریمردمسیلزدهاجازهندهیماینبیماریهاافزایشیابند

رییسمرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشتبابیاناینکهآبشربتوزیعشدهبینمردمازطریقسازمانآبوفاضلابشهریوروستاییمراکزبهداشتیودرمانیکنترلمیشودواینکاربهصورتمداومادامهمییابد،افزودلازماستآبباسلامتتضمینشدهبهدستمردمبرسد،اگرمردمسیلزدهازآبآشامیدنیوحتیپختوپزمطمئننبودند،آنرااستفادهنکنندیابجوشانندوسپسمصرفکنند

بنابرگزارشایرنا،دکترگویاعنوانکردشستشویمیوهوسبزیجاتنیزباآبسالمبسیاراهمیتدارد،زیرابیماریهایعفونی،مانندوباازاینطریقمنتقلمیشوندومردمبایدکاملامسائلبهداشتیرارعایتکنند

رییسمرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشت،تاکیدکردضرورتداردمردماینمناطقبرایپیشگیریازبیماریهاییاعمازسالک،مالاریاودیگرمواردیکهناشیازحیوانگزیدگیاست،آموزشببینندومراکزبهداشتیبایدنکاتمهمرادراینزمینهبهمردماطلاعدهند

دوشنبه٢٦فروردين١٣٩٨١٥٢٩شمارهخبر١٨٩٠٣٢تعدادنمايش+ 0
مخالفم - 0

منبع: http://www.behdasht.gov.ir/?siteid=1&pageid=1508&newsview=189032

این نوشته را به اشتراک بگذارید

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید

مدیر سایت شفاگاه


 

 

© تمامی حقوق این سایت برای شفاگاه محفوظ است.

بانک تجربه مفید - آدرس درمانگاه و مطب - گیاهان دارویی 

طراحی وب سایت