اجرای طرح شهروند سالم در هفته سلامت

سرپرستدانشکدهعلومپزشکیآبادانازاجراییشدنطرحشهروندسالمدرهفتهسلامتبامشارکتشهرداریوتاکیدبرشعارهفتهسلامتخبرداد

بهگزارشوبدا،دکترشکرالهسلمان‌زاده،اظهارکردهفتهسلامت،فرصتمناسبیبرایتعاملهرچهبیشتربانهادهایمرتبطباحوزهسلامتاست

ویاضافهکرددرهفتهسلامتامسالپروژه‌هایباقیماندهازدههمبارکفجربهبهره‌برداریمی‌رسند

سرپرستدانشکدهعلومپزشکیآبادانبااشارهبهشعارهفتهسلامتامسالباعنوان«مراقبت‌هایبهداشتیاولیهراهیبرایپوششهمگانیسلامت»واینکهدرآنبرمراقبت‌هایبهداشتیوپوششهمگانیسلامتتاکیدشدهاست،افزوداینمراقبت‌هادرسالگذشتهبرجمعیتروستاییکهدرصدجمعیتکشورتمرکزداشت

ویبیانکردبایدتلاشکنیمتاضمنتوجهبهروستاییاندرقالبطرحتحولنظامسلامت،درحوزهبهداشتبهپوششهمگانیسلامتدربخششهرینیزتوجهکنیم

دکترسلمان‎زادهخاطرنشانکرداساسپوششهمگانیسلامت،افزایشسطحسوادسلامتجامعهوآموزشخودمراقبتیاستکهبرایرسیدنبهآن،آموزشهمگانیمی‌تواندبسیارکمک‌کنندهباشد

سرپرستدانشکدهعلومپزشکیآباداندرپایانتاکیدکرددرطرحشهروندسالم،مواردیهمچونآموزشهمگانیسلامتوخودمراقبتیدرپارک‌ها،اماکنپرترددوحاشیهشهرها،ایجادکیوسکسلامتدرفضاهایعمومیبرایغربالگریسلامتوتردداتوبوسسلامتدرسطحشهرهاونقاطکمتربرخوردار،اجراییمی‌شود

دوشنبه٢٦فروردين١٣٩٨١٤٤٨شمارهخبر١٨٩٠٣٠تعدادنمايش+ 0
مخالفم - 0

منبع: http://www.behdasht.gov.ir/?siteid=1&pageid=1508&newsview=189030

این نوشته را به اشتراک بگذارید

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید

مدیر سایت شفاگاه


 

 

© تمامی حقوق این سایت برای شفاگاه محفوظ است.

بانک تجربه مفید - آدرس درمانگاه و مطب - گیاهان دارویی 

طراحی وب سایت